Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet

Leonore Davidoff


Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet

Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet

 • Title: Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet
 • Author: Leonore Davidoff
 • ISBN: null
 • Page: 257
 • Format: NoneLeonore Davidoff un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyaz m nda marjinalle tirilip d lanan faaliyetlerin ve kesimler inceleniyor Bu konular n fazla zel say l p g z ard edilmesine yol a an iktidar dinamikleri ara t r l rken, iktidar ili kileri basit ve mekanik ili kiler olarak de il, olanca karma kl ve okboyutlulu u i inde ele al n yor zLeonore Davidoff un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyaz m nda marjinalle tirilip d lanan faaliyetlerin ve kesimler inceleniyor Bu konular n fazla zel say l p g z ard edilmesine yol a an iktidar dinamikleri ara t r l rken, iktidar ili kileri basit ve mekanik ili kiler olarak de il, olanca karma kl ve okboyutlulu u i inde ele al n yor zel ile kamusal, k lt r ile do a, ev ile i , bedensel ile d nsel gibi ikili ayr mlar n nas l kuruldu unu, 19 y zy l ngilteresi zelinde inceleyen yazar, bu ayr mlar n iktidar a s ndan i levselli ini g sterirken yeni kavramsalla t rmalar n gereklili ini ortaya koyuyar Davidoff a g re, somut tarihsel olgular n e itli ba lamlarda aile akrabal k ili kilerinin, ev i lerinin, hizmet ilerin vb incelenmesi, s zkonusu hiyerar ik ayr mlar n a lmas , mevcut sosyal analiz modellerinin tesine ge ilmesi a s ndan b y k nemi ta maktad r Derlemede ayr ca, Ferhunde zbay n Evlerinde El K zlar Cariyeler, Evlatl klar, Gelinler adl makalesi yer al yor Davidoff un getirdi i kavramsal a l mlardan yararlanan zbay, teki kad n kavram n n zel alanda kurulmas n derinlemesine ara t r yor Ay e Durakba a n n yay na haz rlad bu kitab n benzer kayg lar ta yan yeni al malar n n n a aca n d n yoruz.


Recent Comments "Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet"

Kitabın başlığında geçen "tarih" kelimesinin de, işbölümü ve cinsiyet ilişkisinin de hakkını - doğal olarak- fazla fazla veren bir kitap. Özellikle 17. yy ve sonrasında İngiliz tarihinden, ev içi iş, ücretlendirilmemiş ev içi emek, kadın emeği, sınıf sistemi gibi konularda ayrı ayrı makaleler mevcut. Haricinde, günümüz üretim ilişkileri ve emek konusunda da sunduğu çok şey var. Yazısını bugün ya da yarın blog'da paylaşacağım.


 • Ù Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet || ↠ PDF Download by Ì Leonore Davidoff
  257 Leonore Davidoff
 • thumbnail Title: Ù Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet || ↠ PDF Download by Ì Leonore Davidoff
  Posted by:Leonore Davidoff
  Published :2018-07-06T04:18:54+00:00