Sam, ispod šljive

Lazar Janić, Stevan Šarčević


Sam, ispod šljive

Sam, ispod šljive

 • Title: Sam, ispod šljive
 • Author: Lazar Janić, Stevan Šarčević
 • ISBN: 9788663170
 • Page: 327
 • Format: NoneRoman Sam, ispod ljive tandema Jani ar evi ubedljivo pokazuje za to su u potpunoj zabludi svi koji smatraju da je vreme nau ne fantastike nepovratno minulo SF anr i te kako ima jo ta da ka e ovoga puta na srpskom izvornikuZoran ivkovi Radnja romana nas vodi trista godina u budu nost, ta nije u 2311 godinu Svet je ispar an na nekoliko velikih geopoliti kih cRoman Sam, ispod ljive tandema Jani ar evi ubedljivo pokazuje za to su u potpunoj zabludi svi koji smatraju da je vreme nau ne fantastike nepovratno minulo SF anr i te kako ima jo ta da ka e ovoga puta na srpskom izvornikuZoran ivkovi Radnja romana nas vodi trista godina u budu nost, ta nije u 2311 godinu Svet je ispar an na nekoliko velikih geopoliti kih celina, me u kojima se po izuzetnom blagostanju isti e Evropa, jedinstvena republika naseljena jednim narodom Njeni stanovnici ive gotovo isklju ivo u megalopolisima ak i ako nisu zaposleni, u ivaju visoke apana e koje im omogu avaju luksuzan ivot Poslove koje niko ne eli, obavljaju roboti i dolpengengeri, beslovesna klonirana ovekolika bi a upravljana sistemima iz gradova Negde na granicama Evrope vode se ratovi, o kojima se uglavnom zna preko herojskih saga emitovanih kroz mas medije, ali to je na margini interesovanja zadovoljnih Evropljana.U tom i takvom svetu, detektiv Milivoj Jovanovi dobija zadatak da istra i kra u ure aja za putovanje kroz vreme, ali, tako e, i elimini e kradljivca, nekada njeg agenta Me udimenzionalnog odseka MDO Anu Simonovi , koja, izvesno, stoji iza zlo ina Trag vodi van grada i on izlazi da bi otkrio da je svet mnogo druga iji od onoga kakvim ga je zami ljao Da stvari nisu onakve kakvim se izdaju, shvati e ubrzo i drugi MDO agent, Aleksa Laki , koji se otiskuje na vremensko putovanje u nameri da zaustavi odbeglu Anu Simonovi , s kojom je bio u emotivnoj vezi.Velika jurnjava po vremenskoj osi, jurnjava u realnom vremenu, Kremansko proro anstvo i neo ekivana otkri a smenjuju se bez ikakve kontrole U vrtoglavoj akcionoj pri i me aju se likovi iz razli itih epoha tokom gotovo 500 godina, a super agenti, rtve genetskih manipulacija i tehnologija budu nosti sukobljavaju se na vornim vremenskim petljama sada njosti i alternativnih budu nosti.Dragoljub Igro anacJeste li leteli po vremenskim nitima tra e i prijatelje i neprijatelje Jeste li se seksali sa podatnim klonovima koji su, mo da, ljudska bi a Sigurni ste da je ova sada njost va a, me utim u to veruje i va a replika u nekoj druga ijoj sada njosti Onda, koji ste to Vi ovaj, onaj, ili oni tamo tre i Ili, etvrti Takva iskustva i saznanja nudi knjiga Sam, ispod ljive Stevana ar evi a i Lazara Jani a futuristi ki akcioni roman koji itaoca ostavlja bez predaha Li nosti iz razli itih vremena tokom 4 5 vekova, super agenti, rtve genetskih manipulacija i tehnologija budu nosti sukobljavaju se na vornim vremenskim petljama sada njosti i alternativnih budu nosti nastalih zato to je Slobodan Milo evi uspeo da izbegne rat.Roman vrste kompozicije, ubrzane radnje i odse nog, modernog stila koji odmah ulazi u samu sr doga anja Upe atljiva vizija sveta, Evropske unije i Srbije u mogu im budu nostima, nastalim na marginama Kremanskog proro anstva.Likove romana defini u ugra eni implanti i ukr taji superiornih gena, poja avaju i u njima ljubav i ljubomoru, zavist i osvetoljubljivost, seksualnost i perverznost, ali i neumornu akciju za prevlast na vremenskim vori tima koja odre uju mogu e sada njosti i razli ite, zabrinjavaju e budu nosti.Dva autora usagla enog stila u romanu uzbudljivog, atraktivnog sadr aja i ubrzane radnje, ono to najmanje o ekujete pod setno sentimentalnim naslovom Sam, ispod ljive.Milivoj An elkovi


Recent Comments "Sam, ispod šljive"


 • Unlimited [Travel Book] ↠ Sam, ispod šljive - by Lazar Janić, Stevan Šarčević ï
  327 Lazar Janić, Stevan Šarčević
 • thumbnail Title: Unlimited [Travel Book] ↠ Sam, ispod šljive - by Lazar Janić, Stevan Šarčević ï
  Posted by:Lazar Janić, Stevan Šarčević
  Published :2019-02-03T22:54:19+00:00